بازدید سفیر ایران در دمشق به همراه وزیر کشاورزی سوریه از غرفه شاهسوند در نمایشگاه دمشق

بازدید سفیر ایران در دمشق به همراه وزیر کشاورزی سوریه از غرفه شاهسوند در نمایشگاه دمشق

حضور مجموعه شاهسوند در بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در سوریه

نمایشگاه دمشق
غرفه نمایشگاه دمشق
غرفه شاهسوند نمایشگاه دمشق
غرفه نمایشگاه دمشق