خبرنگار

Home/Tag:خبرنگار

نشست خبری رییس هیئت مدیره شاهسوند

سعید فیصل روز دوشنبه در جریان بازدید خبرنگاران از گروه صنعتی شاهسوند در شهرک صنعتی توس مشهد افزود: این بدان جهت است که هم اینک سرانه مصرف چای در کشورهای مصرف کننده قهوه پنج درصد افزایش یافته است. وی تاکید کرد: با این حال محدودیتها و قوانین دست و پاگیر مانع اقدام مناسب برای فرآوری