برنج

/برنج

برنج فریدون کنار ممتاز

در بسته بندی 1 و 5 کیلویی تعداد در كارتن : 6 و 12 بسته