سردنوش گلد

وزن خالص:  180 گرم
تعداد: 12عدد  صد در صد طبیعی