انتصاب جناب آقای محمد صادق مشیری به سمت مدیر سازمان توزیع

Home/اخبار شاهسوند/انتصاب جناب آقای محمد صادق مشیری به سمت مدیر سازمان توزیع