انتصاب جناب آقای علی سلیقه به سمت مدیر حوزه شمال غرب

Home/اخبار شاهسوند/انتصاب جناب آقای علی سلیقه به سمت مدیر حوزه شمال غرب