افتخارات

/افتخارات

 

آوریل 2005

تندیس صنایع تبدیلی زراعی نمونه

تندیس صنایع تبدیلی زراعی نمونه سال دریافت: سال83-84

تندیس واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

تندیس واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان رضوی سال دریافت: سال 1384