افتخارات

Home/افتخارات

می 2006

تندیس صادر کننده نمونه استان خراسان رضوی

تندیس صادر کننده نمونه استان خراسان رضوی
سال دریافت: سال 1385

آوریل 2006

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران

سال دریافت: سال 1385

الجزیره – الجزایر

سپتامبر 2005

تندیس واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی استان خراسان رضوی

تندیس واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی استان خراسان رضوی
سال دریافت: سال 1384

آوریل 2005

تندیس صنایع تبدیلی زراعی نمونه

تندیس صنایع تبدیلی زراعی نمونه
سال دریافت: سال83-84

تندیس واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

تندیس واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان رضوی
سال دریافت: سال 1384