افتخارات

Home/افتخارات

سپتامبر 2005

تندیس واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی استان خراسان رضوی

تندیس واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی استان خراسان رضوی
سال دریافت: سال 1384

آوریل 2005

تندیس صنایع تبدیلی زراعی نمونه

تندیس صنایع تبدیلی زراعی نمونه
سال دریافت: سال83-84

تندیس واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

تندیس واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان رضوی
سال دریافت: سال 1384