اسرار زیره سبز

اسرار زیره سبز

زیره سبز

نام های دیگر: زیره سفید، کمون، سنوت.

طبیعت آن: خیلی گرم و خشک است.

ترکیب شیمیایی: پی.سیمن، دی.پنتن، کومین آلدئید، کومینل الکل، روغن ثابت، تانن، رزین.

خواص درمانی:

1- آن را بخورید. گرم کننده، محلل، خشک کننده و قابض است.

2- آنرا در سرکه بخسانید و بعد برشته کنید و بخورید. اسهالی که از رطوبت و بلغم باشد را بند می آورد.

3- کوبیده آنرا با آب و سرکه مخلوط کنید و بخورید، برای درمان سختی تنفس و خفقان سرد از نظر تقویت معده، کبد، تحریک اشتها، تحلیل باد و نفخ، رفع سکسکه رطوبتی و ترشی غذا در معده را از بین می برد.

4- آنرا نرم بکوبید و با آب کرفس مخلوط کرده و بخورید. انگل های معده را از بین می برد.

5- مزه مزه کردن آن برای تسکین درد دندان مفید است.

احتیاط مصرف: مضر ریه است.

مصلح آن کتیرا می باشد.

منبع: اسرار گیاهان دارویی تالیف احمد حاجی شریفی